Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
pracownik socjalny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-02-15  
Data wygaśnięcia
2018-05-15  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
starogardzki  
Gmina
Smętowo Graniczne
Miasto
Kościelna Jania  
Ulica
 
Numer budynku
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny

 

Termin rozpoczęcia pracy:        01.04.2018 r.

 

 I. Wymagania niezbędne:

 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2016 poz.930) tj. spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 • osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
 • osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
 • osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia,
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. Obywatelstwo polskie,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
 5. Znajomość przepisów prawnych z zakresu :
 • ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U .2016 poz. 930);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2017 poz. 1257);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1390);
 • ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz.697)   
 1. Prawo jazdy kat. „B” i własny samochód

 

II. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych (Word, Excel), oraz programów komputerowych związanych z pomocą społeczną (TT-Pomoc),
 • predyspozycje osobowe: samodzielność, umiejętność planowania pracy, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

 • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
 • realizowanie pracy socjalnej,
 • realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa,
 • pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych,
 • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowa na czas określony (umowa na czas zastępstwa),
 • praca w terenie (zakres terytorialny Gminy Smętowo Graniczne),
 • praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
 • praca wymaga współdziałania z pracownikami, osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy, instytucjami i organizacjami ze względu na charakter pracy.

 

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (wymagany jest suplement do dyplomu w przypadku osób z wykształceniem wyższym, na kierunku innym niż praca socjalna, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego),
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy),
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku ,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, muszą być opatrzone podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.      o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Dokumenty nie zawierające podpisu pod klauzulą nie będą rozpatrywane.
Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.02.2018 r. w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne lub przesłać pocztą na powyższy adres. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub za pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani
/-/ Mariola Wolnik