Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
asystent rodziny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-05-18  
Data wygaśnięcia
2018-08-18  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
starogardzki  
Gmina
Smętowo Graniczne
Miasto
Kościelna Jania  
Ulica
 
Numer budynku
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
 

Asystent rodziny – umowa o pracę – pełny etat,
zadaniowy czas pracy, praca w terenie
Rozpoczęcie pracy: 1 czerwca 2018 r.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE(NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY):

 1. wykształcenie:
 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, naukio rodzinie lub praca socjalna  lub
 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. brak ograniczeń w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej,
 2. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 5. umiejętność podejmowania decyzji,
 6. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. dobry stan zdrowia
 9. prawo jazdy kat. "B" i własny samochód.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. mile widziany ukończony kurs - „Asystenta Rodziny”,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. znajomość obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych,
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwadomowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 15. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobamispecjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów)
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje,
 6. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne lub przesłać na powyżej wskazany adres z dopiskiem:

"Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny",

w terminie do dnia 18.05.2018 r. do godz. 13:00.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw ą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 561 97 91 lub 500-565-225

                                                              

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani   
/-/ Mariola Wolnik

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się