Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
pracownik socjalny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-04-30  
Data wygaśnięcia
2018-07-30  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
starogardzki  
Gmina
Smętowo Graniczne
Miasto
Kościelna Jania  
Ulica
 
Numer budynku
 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny

Termin rozpoczęcia pracy:  01.07.2018 r.

 

 I. Wymagania niezbędne:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2016 poz.930) tj. spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 • osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
 • osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
 • osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia,

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Obywatelstwo polskie,

4. Nieposzlakowana opinia,

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6. Znajomość przepisów prawnych z zakresu :

 • ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U .2016 poz. 930);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2017 poz. 1257);
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1390);
 • ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz.697)   

7. Prawo jazdy kat. „B” i własny samochód

 

II. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych (Word, Excel), oraz aplikacji dziedzinowych (Pomost STD)
 • predyspozycje osobowe: samodzielność, umiejętność planowania pracy, zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

 • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,
 • realizowanie pracy socjalnej,
 • realizowanie innych zadań należących do kompetencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawa,
 • pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych,
 • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowa o pracę,
 • praca w terenie (zakres terytorialny Gminy Smętowo Graniczne),
 • praca biurowa z wiązana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
 • praca wymaga współdziałania z pracownikami, osobami i rodzinami korzystającymi  z pomocy, instytucjami i organizacjami ze względu na charakter pracy.

 

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (wymagany jest suplement do dyplomu w przypadku osób z wykształceniem wyższym, na kierunku innym niż praca socjalna, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego),
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy),
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach bądź szkoleniach,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.04.2018 r. do godz. 15.00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym z siedzibą w Kościelnej Jani, Kościelna Jania 37, 83-230 Smętowo Graniczne lub przesłać pocztą na powyższy adres. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 561 97 91 lub 500-565-225

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
z siedzibą w Kościelnej Jani
/-/ Mariola Wolnik

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się